Öppettider: Tis-fre 12-16
Telefon: 08‑5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Besöksadr: Torsg. 19, Stockholm
till startsidan


				

Folkmusiklitteratur – Sverige

Ny uppdaterad version 2010.

Svenskt visarkiv presenterar här en uppdaterad bibliografi (förra versionen utlagd 2002) över litteratur som berör flera av Visarkivets arbetsområden. Bibliografin innehåller ett urval böcker, uppsatser och artiklar, inklusive webbpublikationer, om folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige. Urvalet speglar forskning och studier inom musiketnologi, musikvetenskap och etnologi/folkloristik samt i viss mån områden som kulturstudier och litteraturvetenskap. Tyngdpunkten ligger på material publicerat fr o m 1980. Texterna är huvudsakligen vetenskapligt eller populärvetenskapligt inriktade och bibliografin är riktad till forskare, studenter, lärare och studerande liksom till en intresserad allmänhet. I de fall samlingar av låtar, visor eller danser har tagits med innehåller de också kommentarer.

Bibliografin bygger bland annat på databasen LIBRIS samt deldatabaser som Svensk musikhistorisk bibliografi (SMHB), som framställs vid Musik- och teaterbiblioteket och löper från tryckår 1991, och LIBRIS uppsök. Dessutom bygger den på universitetens egna uppsatsdatabaser, Svenskt visarkivs bibliotekskatalog och källförteckningar i nyutgiven litteratur. Den omfattar texter av svenska författare i svenskspråkiga publikationer, texter av svenska författare i utländska publikationer samt texter om svensk och mångkulturell folklig musik av utländska författare i svenska publikationer. Avdelningen Samisk musik innehåller även norsk litteratur. Den stora mängden publikationer samt behovet av tvärvetenskapliga perspektiv (musiketnologi, musikanalys, textforskning, folkloristik m.m.) skapar ett behov av en ämnesbibliografi som fungerar som komplement till existerande databaser.

Förutom böcker samt artiklar och uppsatser i årsböcker, skriftserier och tidskrifter förtecknas enskilda uppsatser/kapitel i antologier liksom universitetsuppsatser på C- och D-nivå. Bibliografin gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vissa titlar kan förekomma under mer än en rubrik. Enstaka titlar äldre än 1980, framför allt standardverk, finns medtagna, främst inom områden där det är ont om litteratur.

Bibliografins underrubriker är

Några områden är sparsammare representerade: textforskning om de medeltida balladerna, litteratur om finlandssvensk folkmusiktradition, litteratur om den litterära/populära visan, visor i skillingtryck och visforskning i allmänhet liksom dans.

Kortare artiklar, intervjuer m.m. i musik- och kulturtidskrifter samt spelmansförbundens publikationer finns i SMHB (se nedan) men har inte tagits med i bibliografin.

Fil. dr. Ingrid Åkesson, musiketnolog och arkivarie vid Svenskt visarkiv, har sammanställt bibliografin, avdelningen Inflyttade traditioner tillsammans med visarkivets mångkulturarkivarie doc. Anders Hammarlund.

Förslag till kompletteringar är välkomna och kan skickas till ingrid.akesson@visarkiv.se.

Sök ytterligare material

Du får gärna vända dig till personalen vid Svenskt visarkiv för ytterligare hjälp, se Besök Visarkivet och Kontakt. Såväl Svensk musikhistorisk bibliografi som andra resurser i forskningsbibliotekens databas LIBRIS söks via http://libris.kb.se/. Dels finns där allmän sökhjälp, dels är varje sökrubrik klickbar. Du får gärna också ta kontakt med Musik- och teaterbibliotekets personal, som kan hjälpa dig med både ämnesord och klassificeringar.

Nordisk litteratur – några förslag

Se även dokumentet Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikkNorsk visearkivs webbplats. Finlands svenska folkmusikinstitut har på sin webbplats ett index över artiklar i institutets utgåvor. På Dansk folkemindesamlings webbplats finns urvalsbibliografier för respektive medarbetare.

		
Svenskt visarkiv är en del av Statens musikverk

webmaster@musikverk.se