FOLKMUSIKBOKEN  -  Anna Johnson: Om fäbodarnas musik

   Inledning   

"Om dom började på en vall att locka på korna, kunde man vara nästan säker på, att dom andra svarade. Om man då var uppe på höjderna, hade man fäbodar runt om och då hörde man fäbodjäntorna på alla vallar. Det var bjällerklang och råmande över hela skogen" (Stångviken, Jämtland). (not 1)

Fäbodarnas speciella klanger måste under långliga tider ha utgjort ett säreget inslag i det svenska ljudlandskapet. "Man kunde köuka och svara varann mellan vallarna eller köuka från fjället, så att det hördes ända ner till byn" (Tännäs, Härjedalen). (not 2) Under fäboddriftens blomstringstid på 1800-talet var skogsmarkerna milsvitt kring bygderna väl intäckta av betesområden. Då fanns det överallt "kräk i skogan med bjällran på".

"Där hörs skällklang och lockrop, och kor råma, man råkar dem vid en myr, där går valljäntan i storstövlar, med slidkniven och matpåsen och släjtsekoppin vid bältet ..." (not 3)

Fäbodmusiken är den äldsta, traditionsrikaste och mest utvecklade form av arbetsmusik som förekommit i Norden. Dess säregna utformning är direkt sprungen ur dess funktion. Den hör intimt samman med vissa arbetsmoment och är formad för att fungera så effektivt som möjligt i dessa sammanhang.
Den är därtill ett av de intressantaste exempel vi känner på kommunikationen mellan människa och djur. Under hela den långa tidsrymd, som djuren stått i någon som helst relation till människan - som jaktbyte, dragare, riddjur, mjölkproducent, vaktare, sällskapsdjur - har olika kommunikationsformer utbildats. Människan har använt sin röst och andra ljudredskap både till att skrämma bort rovdjur och till att locka till sig jaktbyte. I relationen mellan människa och husdjur finns väl utvecklade signalsystem: lystringssignaler, lockrop, befallande, eggande eller förbjudande tillrop men också mjuka, smeksamma ljud av tillgivenhet och vänskap.
Många av dessa nyanser och funktioner finns med i fäbodmusiken. Genom än parlandoartad (talsång), än melodiös, rikt ornamenterad locksång hade kvinnorna en ständig kontakt med sina djur under den dagslånga vallningen. Med hjälp av lurar och horn eller genom starka lockrop i extremt högt läge kunde man nå djuren och locka hem dem till fäbodvallen även om de befann sig flera kilometer bort. Men instrumenten kunde också ha en rakt motsatt funktion. Genom tjut och skrän i lurar och grova horn kunde de endast med kniv beväpnade vallkullorna skrämma bort hotande björn och varg.
Vid sidan av dessa olika former av kommunikation människa-djur fyllde fäbodmusiken även många funktioner i samspelet människa - människa. Klart utformade signalsystem fanns för kommunikationen mellan fäbodvall och bygd eller olika vallar emellan. Med sång och instrument kunde också ensamma vallkullor nå kontakt med varandra under långa dagar i skogen eller i nödsituationer sända särskilda "SOS-signaler" med bön om hjälp.

  Inledning   

Anna Johnson: Om fäbodarnas musik
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats