FOLKMUSIKBOKEN  -  Jan Ling: Om folkmusikens historia och ideologi

Svensk folkmusik 1960-70 - och sedan? 

Svensk folkmusik 1960-70 - och sedan?

1960-talet kan betecknas som ett slags skördeperiod efter 50-talets pionjärinsatser av bl.a. Arnberg och Moberg. Arnbergs insatser genom insamling av folkmusik, utgivning av grammofonskivor och radioprogram var förutsättning för den nya folkmusikvåg som redan vid mitten av 60-talet var klart skönjbar. Min egen Svensk folkmusik som utkom 1962 är en sammanställning av olika forskningar och idéströmningar från denna tid. 
Under 60-talet etableras olika insamlingar av danstraditioner. Henry Sjöberg skapade på dåvarande Musikhistoriska museet ett "arkiv för folklig dans", Ingvar Norman och Göran Karlholm gjorde var för sig omfattande insamlingar och praktiska bearbetningar av speciellt polskedansen. Under 60-talet fortgår också en ibland häftig debatt kring Svenska Ungdomsringens traditionella danser, som nu mer och mer kritiseras på grund av sitt koreografiska ursprung. Man vill ersätta "bondbalettens" kadriljer och polskor med danser hämtade direkt från bondesamhället. Också diskussionen om förhållandet mellan spelmansmusiken och dansen fortsätter. Hur skall dessa kunna förenas, varför har de blivit åtskilda etc.? En ökad medvetenhet om folkmusikens möjligheter i ett industrisamhälle skapar entusiasm och arbetsglädje hos speciellt unga spelmän, dansare och folkmusikinsamlare. 
Folkmusikinsamlandet blir alltmer systematiskt organiserat, de vetenskapliga arbetena på folkmusikområdet alltmer sofistikerade. De nya metoderna för melodianalys som utvecklades av Ingmar Bengtsson och en forskargrupp vid musikvetenskapliga institutionen i Uppsala liksom de akustiska undersökningsmetoderna vid Kungliga Tekniska Högskolan av Johan Sundberg blev av betydelse för ett ingående studium av folkmusikens strukturella egenart. 
Vid utforskningen av de folkliga musikinstrumenten var Musikhistoriska museet själva basinstitutionen. Ernst Emsheimers och Erich Stockmanns planering av en handbok över folkliga musikinstrument i Europa (not 67) kom att bli grundvalen för en teori- och metodutveckling, som nu applicerades på de svenska folkliga instrumenten. 
På motsvarande sätt kom Svenskt visarkiv att tjäna som bas för utforskningen av den vokala folkmusiken. Här arbetades med förberedelserna för monumentalutgåvor av de medeltida balladerna, med de svenska skillingtrycken etc. Bengt R. Jonssons avhandling Svensk balladtradition I (1967) presenterade källkritiska och filologiska metoder som överfördes till olika studier av folkliga vismelodier. 

Samarbetet mellan Svenskt visarkiv, SSR och andra organisationer påbörjades under 60-talet och mynnade i den inspelningsverksamhet som sedan 1968 pågår vid Svenskt visarkiv. Även Institutet för Rikskonserter kom in i bilden. Samarbetet gav många viktiga resultat, inte minst i form av de grammofonskivor som nu kontinuerligt produceras i samarbete mellan Rikskonserter och Svenskt visarkiv (i serien Caprice).

Svensk folkmusik 1960-70 - och sedan?   

Jan Ling: Om folkmusikens historia och ideologi
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats