Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Studieanvisningar (1 of  8)

 

Studieanvisningar

Dans – från långdans till bugg är ett studiematerial som kan användas som grundmaterial i studiecirkel eller kulturgrupp. Både studiecirkeln och kulturgruppen ger stor frihet när det gäller att bestämma hur man ska arbeta, hur grundlig man ska vara och vad man vill ha ut av studierna. Man träffas kring ett gemensamt ämne och intresse, man lär av varandra och utvecklas tillsammans.
    Studiecirkelformen ställer större krav på studiemässighet och anger vissa gränser för gruppens storlek. Man får t ex inte använda studiecirkelsammankomsterna för att repetera inför ett framträdande eller liknande. Nedan finns en sammanställning av de viktigaste skillnaderna mellan cirkel och gruppverksamhet.
    Det finns möjlighet till vissa dispenser från dessa grundregler. Hör efter med ert studieförbund vilka sådana möjligheter som kan finnas. I vissa fall kan det vara lämpligt att kombinera studiecirkel och kulturgrupp. Även här kan studieförbundet hjälpa er med råd hur ni kan göra.

Kulturgruppen
Här bestämmer de lokala avdelningarna inom studieförbunden hur de vill att gruppen ska se ut, och hur de generella reglerna (se nedan) ska tillämpas. Det kan alltså variera mycket från ort till ort vilken praxis man har.

Studiecirkeln
”I en studiecirkel samlas en grupp vuxna personer, som valt att planmässigt studera ett ämne. Cirkeln karaktäriseras av att deltagandet är frivilligt och att deltagare och ledare tillsammans planerar studierna och fastställer cirkelns mål. Deltagare och ledare är gemensamt delaktiga i och ansvariga för cirkelns arbete.” (Ur SÖs Mål och riktlinjer för studiecirklar i dans).

Studiecirkeln   Kulturgruppen
Mellan 5–20 deltagare inkl ledaren   Mellan 5–20 deltagare inkl ledaren
Ingen övre gräns. Mindre än 5 deltagare godkänns om det finns motiv, t ex att det är en trio.
Deltagarna ska vara minst 14 år   Ingen åldersgräns
Godkänt grundmaterial krävs   Materialet behöver inte godkännas
Godkänd studieplan krävs   Ingen formell plan behövs, men verksamheten bör ändå planeras.
Sammankomsterna ska vara 1–3 studietimmar ( 45 min)   Sammankomsterna ska vara minst 1 studietimme. Ingen övre gräns.
En cirkel ska vara minst 15 studietimmar, och ha ...   Ingen gräns
… max 2 sammankomster per vecka, och arbeta i ...   Ingen gräns
… minst 4 veckor/cirkel   Ingen gräns
Syfte: att inhämta kunskaper och/eller färdigheter   Syfte: kan variera, men är ofta att förbereda ett framträdande och/eller genomföra ett arrange-mang.

 

Studieanvisningar (1 of  8)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats