FOLKMUSIKBOKEN  - Gunnar Ternhag: Om folkmusikens källor

Folkmusikupptecknare  

Listan över svenska folkmusikupptecknare skulle kunna göras lång. De viktigaste insatserna är nämnda i kapiteltexten. På detta uppslag presenteras ytterligare personer, som gjort värdefulla ansträngningar för att bevara visor och låtar.

Bagge, Julius (1844-1890) var egentligen musikförläggare, men hade fler strängar på sin musikaliska lyra. Inom folkmusikområdet räknas utgivandet av några låtsamlingar som hans mest bestående insats: 46 polskor från Östergötland (1879), Svenska polskor från Gotland (1879-80) och Upplandspolskor (1880).

Dencker, Nils (1887-1963) folkhögskolelärare, huvudsakligen verksam vid Södermanlands läns folkhögskola i Åsa, Sköldinge. Under många år var han knuten till Landsmålsarkivet. i Uppsala. Denckers främsta gärning som folkmusiksamlare och -forskare rörde sånglekstraditionen. Bl.a. utförde han en systematisering av de svenska sånglekarna.

Enninger, John (1844-1908) skånsk kantor, violinist och folkmusikupptecknare. Vid sidan av sin organistsyssla - han var framför allt verksam i Höör och Munkarp - gav han musikaftnar på olika håll i Sydsverige. I programmen ingick alltid folkmusik, ofta upptecknad av honom själv. Enninger samlade nära 2 000 melodier. I hans efterlämnade material ingår bl.a. ett femtiotal folkliga koraler från Skåne. Han var en av de första att uppmärksamma denna genre.

Fredin, August (1853-1946) var gotlandsbördig, son till den välkände gotländske spelmannen Florsen i Burs (Nils Mårtensson Fredin). August Fredin var till yrket folkskollärare, 1874-1902 i Linde på Gotland, därefter fram till sin död i Loftahammar, Småland.
Vid sidan av sin lärargärning utförde Fredin ett stort arbete för folkmusiken. Han var aktiv spelman och gjorde omfattande turnéer, under vilka han framträdde under konsertliknande former. För eftervärlden är han emellertid mest känd som upptecknare av visor och låtar. Hans samlande omfattade Gotland samt Småland med omkringliggande landskap. De gotländska uppteckningarna, i vilka ingår en stor del av faderns och moderns, Elisabet Olofdotters, repertoarer, lät han publicera i Gotlandstoner (1909-1933). Även i samlingsverket Svenska låtar finns melodier av Fredins hand, främst i Smålandsdelen.

Leffler, Karl Petter (1863-1922) från början tidningsman, senare på heltid verksam inom museiområdet. Leffler fångades av folkmusiken under studieåren i landsmålsföreningarnas Uppsala. Han tecknade upp låtar och visor på flera håll i Mellansverige. En del av det insamlade materialet lät han publicera, annat kom senare i tryck i Svenska låtar.
Från 1919 till sin död uppehöll han en tjänst som intendent vid Föreningen för norrländsk hembygdsforskning i Härnösand. Resultatet blev bl.a. en stor samling uppteckningar från Ångermanland, som endast delvis kommit ut av trycket.

Folkmusikupptecknare  

Gunnar Ternhag: Om folkmusikens källor
Överblick, Folkmusikboken

Svenskt visarkivs webbplats