Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg

Hambo (1 of  2)

 

HAMBO

Historik
Hambons historia är osäker. En teori är att dansen har utvecklats från Polka Mazurkan, en modedans i flera turer, som var populär i Europa under andra delen av 1800-talet. En omdansningstur i Polka-Mazurkan börjar sedan i Sverige användas som fristående dans till den äldre polskemusiken, hambopolska. På detta sätt uppstår en ny dans kring sekelskiftet 1900 – Hambo.

Namnformer

Hambo
Hambopolska
Hambopolka

Musiken
Hambomusiken är troligen en syntes av mazurka, vals och äldre polske melodier. Den går i 3/4 takt, med en markant markering på första taktdelen. Eftersom repriserna oftast är på åtta takter, går dansen jämnt ut på en repris. En känd hambomelodi är Å jänta å ja.

Dansen
Hambo är vad man kan kalla en ”hårt strukturerad” dans. Först kommer tre takter promenad framåt, en omdansning på fyra takter och sist utdansning en takt för att återgå till promenaden och kunna börja om från början igen. Med hambosteg menar man oftast omdansningsstegen. Många upplever hambo som en svår dans – pojke och flicka gör olika steg. Å andra sidan bidrar den fasta 8-takters strukturen till att ge stabilitet.

 

Hambo (1 of  2)

Mats Nilsson: DANS - från långdans till bugg
Innehållsförteckningen, Dansboken

Svenskt visarkivs webbplats